Privacyverklaring Alettri Coaching & Counseling

 • Grondslag voor het verwerken persoonsgegevensGrondslag voor het verwerken persoonsgegevensAlettri Coaching & CounselingAlettri Coaching & Counseling, gevestigd aan Leestenseweg 22 7207 EA Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Mvr. P. van Hensbergen is de Functionaris Gegevensbescherming van Alettri Coaching & Counseling. Zij is te bereiken via p.vanhensbergen@alettri.nl.


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Alettri Coaching & Counseling Alettri Coaching & Counseling en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is te downloaden via de footer van de website: www.alettricoaching.nl

Alettri Coaching & Counseling, gevestigd te Zutphen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08100192, is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming:
Paulien van Hensbergen
Leestenseweg 22, 7207 EA, Zutphen
Telefoon: 06 - 51 93 72 39
E-mailadres: p.vanhensbergen@alettri.nl

Doel van verwerking van persoonsgegevens
Alettri Coaching & Counseling verwerkt persoonsgegevens uitsluitend:


 • Om in contact te treden (contactgegevens) 
 • In het kader van overeen te komen dienstverlening


Aard en omvang van de dienstverlening wordt vastgelegd in een coachingsovereenkomst tussen cliënt en Alettri Coaching & Counseling. Alettri Coaching & Counseling beschikt dan over meer persoonsgegevens dan enkel contactgegevens. Het betreft dan gegevens die voor de overeengekomen dienstverlening nodig of nuttig zijn. Deze gegevens worden niet zonder toestemming met derden gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt.

Met het tekenen van de coachingsovereenkomst wordt door cliënt: • Bevestigd dat kennis is genomen van deze Privacyverklaring, de Algemene Voorwaarden en het Klachtenreglement.
 • Uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Alettri Coaching & Counseling beveiligt persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt gebruikgemaakt van een digitale gegevensbestanden op gegevensdragers van Alettri Coaching & Counseling en van ICT dienstverleners. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit Alettri Coaching & Counseling met ICT dienstverleners verwerkersovereenkomsten volgens daaraan in de AVG gestelde eisen, met de garantie dat de persoonsgegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Alettri Coaching & Counseling verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die op papier worden verwerkt, worden bewaard in een afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Door Alettri Coaching & Counseling gebruikte computers, mobiele telefoons en mailbox zijn beveiligd met een inlogcode. Alettri Coaching & Counseling gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Bewaartermijnen


 • Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, worden persoonsgegevens zes maanden na ontvangst verwijderd.
 • Persoonsgegevens die in het kader van de overeengekomen dienstverlening zijn verwerkt worden twee jaar na het einde van de coachingsovereenkomst vernietigd.
 • Factuurgegevens worden zeven jaar bewaard.

Rechten betrokkene

Alettri Coaching & Counseling respecteert privacy-rechten en werkt er aan mee dat de, in de AVG toegekende rechten, kunnen worden uitgeoefend. Voorbeelden hiervan zijn: het recht op inzage, correctie en verwijdering van verwerkte persoonsgegevens. Om van deze rechten gebruik te maken kan contact worden opgenomen via p.vanhensbergen@alettri.nl.

Paulien van Hensbergen

Zutphen, maart 2019

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alettri Coaching & Counseling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via p.vanhensbergen@alettri.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Alettri Coaching & Counseling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U een nieuwsbrief te versturen

Geautomatiseerde besluitvorming

Alettri Coaching & Counseling neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Alettri Coaching & Counseling) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Alettri Coaching & Counseling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

persoonsgegevens > Bewaartermijn >  2 jaar

telefoonnummer > Bewaartermijn > 2 jaar

e-mailadres > Bewaartermijn > 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Alettri Coaching & Counseling verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alettri Coaching & Counseling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Alettri Coaching & Counseling gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Alettri Coaching & Counseling gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar


Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Sessie


Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Sessie


Cookie: Google Analytics
Naam: collect
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Sessie


Cookie: Mono
Naam: _cfduid
Functie: Noodzakelijke cookie om de basisfuncties van de website bruikbaar te maken en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookie.

Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alettri Coaching & Counseling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar p.vanhensbergen@alettri.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Alettri Coaching & Counseling wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alettri Coaching & Counseling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via p.vanhensbergen@alettri.nl.